Sky Shelter Prarrie View

Sky Shelter Prarrie View - © Chris Bozzelli, RA